ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos: 2024.03.20-tól)

1.ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek;
Árajánlat: a Forgalmazó által a Megrendelő igényeire szabott és a Megrendelő javára megküldött ajánlat, amely tartalmazza az adott Termék(ek) vételárát, Szervizszolgáltatás esetén annak díját, a teljesítési határidőt, továbbá a termék jellegétől függően egyéb specifikációkat, az igényelhető beszerelés, beüzemelés feltételeit, költségeit, illetve tartalmazhatja az ajánlat érvényességi idejét;
Felek: Forgalmazó és Megrendelő együttesen;
Forgalmazó: Art of Air 21 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-205867, adószám: 27949788-2-13);
Megrendelő: a Forgalmazóval szerződést kötő, üzletszerű gazdasági tevékenységet végző, fogyasztónak nem minősülő jogi személy;
Megrendelés: a Megrendelő által a Forgalmazó felé tett, Termék megrendelésére, vagy Szervizszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jognyilatkozat;
Megrendelés-visszaigazolás: a Megrendelő előzetesen megadott e-mail címére megküldött, a Megrendelés Forgalmazó által történő tartalmi visszaigazolása. A Felek közötti szerződés a Megrendelés-visszaigazolás közlésével jön létre;
Termék: a Forgalmazó kínálatában szereplő, értékesítésre szánt berendezés (alkatrész), amely a Felek közötti szerződés tárgyát képezi.
Leszállítás: a Termék átadás-átvételére a szerződésben meghatározott első időpont.
Szervizszolgáltatás: a Forgalmazó kínálatában szereplő berendezésre, CIAT rendszerekre, valamint külön megállapodás szerint más gyártó klímatechnikai termékeire, berendezéseire vonatkozó átfogó szerviz és karbantartási szolgáltatáscsomag, mely egyénileg létrejött külön megállapodás alapján kiterjedhet állapotfelmérésre, hibaelhárításra, szervizelésre, karbantartásra, bővítésre, illetve felújításra is.

2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF a Megrendelő és a Forgalmazó között, a Forgalmazó által forgalmazott termékek értékesítése érdekében létrejött jogviszonyt szabályozza, ennek megfelelően tartalmazza a Megrendelőt és Forgalmazót illető jogokat és kötelezettségeket, a Felek közötti szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat és egyéb lényeges feltételeket.

2.2. A jelen ÁSZF továbbá a Megrendelő és a Forgalmazó között, a Forgalmazó által értékesített, vagy értékesített és beüzemelt Termékek, valamint egyéb CIAT rendszerek, továbbá külön megállapodás szerint más gyártó klímatechnikai termékei, berendezései vonatkozásában nyújtott Szervizszolgáltatás tárgyában létrejött jogviszonyt szabályozza, ennek megfelelően tartalmazza a Megrendelőt és a Forgalmazót illető jogokat és kötelezettségeket, a Felek közötti szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a teljesítési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat és egyéb lényeges feltételeket.

2.3. A jelen ÁSZF hatálya a Forgalmazóra, valamint a Forgalmazó által forgalmazott Terméket megrendelő Megrendelőre terjed ki.

2.4. Amennyiben valamely vonatkozó jogszabály kógens rendelkezése a jelen ÁSZF-től eltérően rendelkezik, abban az esetben a kógens jogszabályi rendelkezés alkalmazandó, egyéb jogszabályi rendelkezések esetén a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

2.5. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való bármilyen eltérésre kizárólag a Forgalmazó és a Megrendelő szerződéses jognyilatkozat megtételére jogosult képviselői által tett írásbeli megállapodásban van lehetőség, amennyiben abban kifejezetten megállapodnak a jelen ÁSZF-től való eltérésben.

2.6. A Forgalmazó jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF egyoldalú módosításai kizárólag a módosítást követően létrejött szerződésekre irányadóak, a módosítást megelőzően létrejött szerződések rendelkezéseit nem érintik. A módosítások a közzétételtől számított 15. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A módosítások közzétételére az Art of Air 21 Kft. https://artofair.hu honlapján kerül sor.

3.ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS

3.1. A Megrendelő írásban közölt ajánlatkérésére a Forgalmazó írásbeli Árajánlatot tesz a Megrendelő részére. Az ajánlati kötöttség időtartamát az Árajánlat tartalmazza. Amennyiben az Árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat kézhezvételét követő 30 naptári nap.

3.2. A Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy akár önállóan, akár tanácsadó igénybevételével, saját költségén meggyőződjön az általa megrendelt Termék és annak jellemzőinek saját igényeinek való megfeleléséről. A megrendelt Termék beszereléséért, beüzemeléséért kizárólagosan a Megrendelő felelős, abban az esetben is, ha a Forgalmazó kapcsolódó információkkal, tanácsokkal vagy sémákkal látta el a Megrendelőt. Ez alól kivételt képez, ha a Megrendelő a Termék beszerelését, beüzemelését is kéri és ennek megfelelően a Felek között létrejött szerződés szerint a Forgalmazó teljesítése magában foglalja a beszerelést, beüzemelést is. A Forgalmazó nem vállal felelősséget arra, hogy a Termék alkalmas legyen a Megrendelő által meghatározott bármilyen olyan célra, ami eltérő a Termék rendeltetésétől.

3.3. A Felek közötti szerződés a Megrendelő Árajánlattal megegyező tartalmú Megrendelésével és a Forgalmazó általi Megrendelés- visszaigazolás megküldésével jön létre. Ha a Megrendelő Árajánlattal megegyező tartalmú Megrendelését az ajánlati kötöttség lejártát követően közli a Forgalmazóval, a szerződés abban az esetben jön létre, ha a Forgalmazó erről késedelem nélkül írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

3.4. Ha a Megrendelő nem az Árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a Megrendelést, a Megrendelés új ajánlatnak minősül. Amennyiben új ajánlatnak minősülő, az Árajánlattól eltérő Megrendelés kerül visszaküldésre a Megrendelő által, akkor a Megrendelő köteles kifejezetten felhívni a Forgalmazó figyelmét az új ajánlattétel tényére. Az Árajánlattól eltérő Megrendelés esetében kizárólag akkor jön létre a szerződés, ha azt a Forgalmazó kifejezetten elfogadja és megküldi a Megrendelés-visszaigazolást a Megrendelő részére.

3.5. A Forgalmazó jogosult az Árajánlatban foglalt ár egy részének előre fizetését (előleg) kikötni és az előleg-számlát a Megrendelés- visszaigazolással egyidejűleg megküldeni. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének feltétele az előleg teljes összegének megfizetése.

Amennyiben a Megrendelő az előleget az előleg-számlában foglalt fizetési határidő lejártát követő 15 (tizenöt) naptári nap elteltével sem teljesíti, a Forgalmazó jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz címzett jognyilatkozat útján elállni.

3.6. A Forgalmazó a Megrendelés-visszaigazolást a Megrendelő által előzetesen megadott e-mail címre küldi meg, a Megrendelés beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül. A Megrendelés- visszaigazolás tartalmazza a Megrendelés teljesítésére vonatkozó feltételeket, így a megrendelt Termék specifikációit és – ha a Megrendelés arra is kiterjedt – a Termék beszerelésének, beüzemelésének feltételeit, a fizetési feltételeket, az árat, a szállítási határidőt, és a szállítás helyét és módját, továbbá Szervizszolgáltatás esetén a teljesítési határidőt, Szervizszolgáltatás teljesítési helyét és feltételeit.

3.7. A Megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak tartalmát – a 2.4. pont szerinti külön megállapodás esetén a megállapodásban foglalt eltérésekkel – kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Forgalmazó külön kifejezetten is felhívja a Megrendelő figyelmét a jelen ÁSZF 4.2.1., 7.3., 7.11., 7.24., 8.5. és 10.3. pontjaira, melyek a jogszabálytól eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, és amelyeknek az elfogadásáról a Megrendelés elküldésével egyidejűleg a Megrendelő külön is köteles kifejezetten nyilatkozni. Forgalmazó mindaddig nem igazolja vissza a Megrendelést, és ezáltal nem jön létre a Felek között szerződés, amíg az erre vonatkozó nyilatkozatot nem teszi meg a Megrendelő.

3.8. A Felek között létrejött szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése kizárólag a Felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges.

3.9. Megrendelő a létrejött szerződéstől a Forgalmazó teljesítéséig egyoldalú írásbeli jognyilatkozata útján, indokolás nélkül jogosult elállni azzal, hogy ebben az esetben köteles megtéríteni a Forgalmazónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt kárát.

4.TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK

4.1. A megrendelt Termék szállításának, illetve az esetlegesen kapcsolódó beszerelés, beüzemelés, továbbá a Szervizszolgáltatás teljesítésének határidejét a Megrendelés-visszaigazolás dátuma, illetve – amennyiben a Megrendelő előleg fizetésére köteles – az előleg teljes összegének megfizetése dátuma közül a későbbitől kell számítani.

4.2. A teljesítési határidőt a Megrendelés-visszaigazolás az Árajánlatban foglaltak szerint rögzíti. A Forgalmazó e teljesítési határidő megtartásával köteles a Termék leszállítására, illetve a Szervizszolgáltatás teljesítésére, az alábbi esetekben foglalt kivétellel:

4.2.1. Ha az Árajánlat megtételét követően, de még a Megrendelés- visszaigazolás előtt olyan nem várt körülmény (pl. termékhiány, alkatrész-hiány) jut a Forgalmazó tudomására, amelynek következtében a Forgalmazó az Árajánlatban vállalt teljesítési határidő jelentős mértékű túllépésével tudja csak a Terméket leszállítani, illetve a Szervizszolgáltatást teljesíteni, erről haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A Megrendelő a késedelemről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) naptári napon belül köteles írásban nyilatkozni, hogy a megváltozott teljesítési határidőt elfogadja vagy a Megrendelést visszavonja.

4.2.2. Ha a Megrendelés-visszaigazolást követően, de legkésőbb a Megrendelés-visszaigazolásban rögzített teljesítési határidő napjáig jut a Forgalmazó tudomására olyan nem várt körülmény (pl. termékhiány, alkatrész-hiány), amelynek következtében a Forgalmazó az Árajánlatban vállalt teljesítési határidő jelentős mértékű túllépésével tudja csak a Terméket leszállítani, illetve a Szervizszolgáltatást teljesíteni, a 4.2.1. pontban foglaltak irányadók azzal, hogy a Megrendelő a megváltozott teljesítési határidő elfogadásának hiányában a szerződéstől való elállásra jogosult.

Jelen 4.2. pont vonatkozásában a teljesítési határidő jelentős mértékű túllépésének minősül a Megrendelés- visszaigazolásban rögzített teljesítési határidő tartama legalább kétszeresének megfelelő időtartam.

4.3. A Forgalmazó osztható szolgáltatás esetén fenntartja a részteljesítés

és az ennek megfelelő részszámlák kibocsátásának jogát.

4.4. Ha a Felek megállapodása alapján a Termék beszerelése, beüzemelése is a szerződés részét képezi, a Felek jogviszonyára az alábbi feltételek is irányadók:

4.4.1.A Forgalmazó rögzíti, hogy a Termék beszerelésének, beüzemelésének elvégzésére közreműködő harmadik személyt vehet igénybe.

4.4.2. A Felek a szerelési munkálatok elvégzésének pontos időpontját

– a szerződés szerinti teljesítési határidőre és a 4.2. pontban

foglaltakra is figyelemmel – előzetesen egyeztetik.

4.4.3. A Megrendelő a szerelési munkálatok megkezdését megelőzően, illetve azok elvégzésének teljes tartama alatt – saját költségén – köteles biztosítani:

a)    a munkaterület szerelési munkálatok elvégzésére alkalmas

állapotban történő átadását;

b)    a kivitelezéshez szükséges mindennemű engedély, szükség esetén tulajdonosi és egyéb hozzájárulás beszerzését, valamint ha szükséges, az illetékes hatóságok felé történő bejelentést;

c)    a szerelési munkálatok elvégzéséhez szükséges közműellátást, és ezek csatlakozásait;

d)    a leszállított Termék és a szereléshez szükséges eszközök, alkatrészek, gépek – a Megrendelő birtokában lévő más ingóságoktól elkülönített – tárolását, őrzését;

e)    a munkaterület, szerelési helyszín jellegéből adódó, a szerelési munkálatok végzését érintő egyéb körülményekről való tájékoztatást, és a biztonságos munkavégzés lehetőségét.

4.4.4. Nem tartozik a szerelési munkálatok körébe a bontási vagy falazási munka, asztalosmunka, állványzatok felállítása, ácsmunkák, tisztítási munkák gépeken, alkatrészeken, valamint a hulladék elszállítása.

4.4.5. A szerelésre nyitva álló határidő a 4.4.3. pontban foglalt feltételek biztosítása mellett, a munkaterület átadásával veszi kezdetét. A munkaterület átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A Forgalmazó, illetve a Forgalmazó által a szerelési munkálatok elvégzésére igénybe vett harmadik személy a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, ameddig a munkaterület a szerelési munkálatok végzésére nem alkalmas.

4.4.6. Amennyiben a Megrendelő a 4.4.3. pontban foglalt, vagy a szerelési munkálatok elvégzéséhez egyébként nyilvánvalóan szükséges feltételeket nem biztosítja, és emiatt a szerelés nem kezdhető meg, a késedelem a Forgalmazónak, valamint a Forgalmazó által a szerelési munkálatok elvégzésére igénybe vett harmadik személynek nem róható fel. Ebben az esetben az állásidőre eső, késedelemmel összefüggésben felmerülő költségeket a Megrendelő köteles viselni.

4.4.7. A Forgalmazó jogosult mindazon felmerült kár- és költségigényét érvényesíteni a Megrendelővel szemben, amely a Megrendelő 4.4.3. pontban foglalt kötelezettségeinek megszegéséből ered.

4.4.8. A Megrendelő jogosult kizárólag a szerződés szerelésre vonatkozó rendelkezései tekintetében a szerződést azonnali hatállyal, a Forgalmazóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal felmondani, ha a Forgalmazó vagy a Forgalmazó által igénybe vett közreműködő a szerelési munkálatokat a Megrendelő által tűzött, a szerződés szerinti szerelési határidőt – vagy ha a 4.2. pont szerinti esetben a teljesítési határidő módosításra kerül, a módosított teljesítési határidőt – követő legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőben sem teljesíti. A jelen pont szerinti felmondási jog nem érinti a szerződésnek a Termék adásvételére vonatkozó rendelkezéseit, azok változatlanul hatályban maradnak. A jelen pont szerinti felmondás gyakorlása esetén a Felek a felmondás közlését követő 30 (harminc) naptári napon belül kötelesek elszámolni egymással.

4.5. Ha a Felek között Szervizszolgáltatás tárgyában jön létre szerződés, a

Felek jogviszonyára az alábbi feltételek is irányadók:

4.5.1. A Forgalmazó rögzíti, hogy a Szervizszolgáltatás elvégzésére közreműködő harmadik személyt vehet igénybe.

4.5.2. A Felek a Szervizszolgáltatás keretében teljesítendő munkálatok elvégzésének pontos időpontját – a szerződés szerinti teljesítési határidőre foglaltakra is figyelemmel – előzetesen egyeztetik.

4.5.3. A Megrendelő a szervizszolgáltatási munkálatok megkezdését megelőzően, illetve azok elvégzésének teljes tartama alatt – saját költségén – köteles biztosítani:

a)    a munkaterület szervizszolgáltatási munkálatok elvégzésére alkalmas állapotban történő átadását;

b)    a kivitelezéshez szükséges mindennemű engedély, szükség esetén tulajdonosi és egyéb hozzájárulás beszerzését, valamint ha szükséges, az illetékes hatóságok felé történő bejelentést;

c)    a szervizszolgáltatási munkálatok elvégzéséhez szükséges közműellátást, és ezek csatlakozásait;

d)    a munkaterület, szervizelési helyszín jellegéből adódó, a szervizszolgáltatási munkálatok végzését érintő egyéb körülményekről való tájékoztatást, és a biztonságos munkavégzés lehetőségét.

d)    Nem tartozik a szervizszolgáltatási munkálatok körébe a bontási vagy falazási munka, asztalosmunka, állványzatok felállítása, ácsmunkák, tisztítási munkák gépeken, alkatrészeken, valamint a hulladék elszállítása.

e)    A Szervizszolgáltatás keretében elvégzendő munka teljesítésére nyitva álló határidő a 4.5.3. pontban foglalt feltételek biztosítása mellett, a munkaterület átadásával veszi kezdetét. A munkaterület átadás-átvételéről, és az elvégzett szervizszolgáltatási munkákról a Felek jegyzőkönyvet, vagy munkalapot vesznek fel. A Forgalmazó, illetve a Forgalmazó által a szervizszolgáltatási munkálatok elvégzésére igénybe vett harmadik személy a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, ameddig a munkaterület a szervizszolgáltatási munkálatok végzésére nem alkalmas.

f)     Amennyiben a Megrendelő a 4.5.3. pontban foglalt, vagy a szervizszolgáltatási munkálatok elvégzéséhez egyébként nyilvánvalóan szükséges feltételeket nem biztosítja, és emiatt a Szervizszolgáltatás teljesítése nem kezdhető meg, a késedelem a Forgalmazónak, valamint a Forgalmazó által a szervizszolgáltatási munkálatok elvégzésére igénybe vett harmadik személynek nem róható fel. Ebben az esetben az állásidőre eső, késedelemmel összefüggésben felmerülő költségeket a Megrendelő köteles viselni.

g)    A Forgalmazó jogosult mindazon felmerült kár- és költségigényét érvényesíteni a Megrendelővel szemben, amely a Megrendelő 4.5.3. pontban foglalt kötelezettségeinek megszegéséből ered.

h)    A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, a Forgalmazóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal felmondani, ha a Forgalmazó vagy a Forgalmazó által igénybe vett közreműködő a szervizszolgáltatási munkálatokat a Megrendelő által tűzött, a szerződés szerinti szervizelési határidőt – vagy ha a 4.2. pont szerinti esetben a teljesítési határidő módosításra kerül, a módosított teljesítési határidőt – követő legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőben sem teljesíti. A jelen pont szerinti felmondás gyakorlása esetén a Felek a felmondás közlését követő 30 (harminc) naptári napon belül kötelesek elszámolni egymással a Szervizszolgáltatás keretében Forgalmazó által már megkezdett teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében (pl. megrendelt alkatrész vételára, állapotfelmérés kiszállási díja, stb).

5.  ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, FIZETÉSI KÉSEDELEM

5.1. Az árak az Árajánlatban, illetve a Megrendelés-visszaigazolásban kerülnek rögzítésre, és – az általános forgalmi adó (áfa) kivételével – tartalmaznak minden adót, illetéket és a Megrendelő által megjelölt címre való szállítás díját. Az áfával növelt összeg a számlában kerül feltüntetésre.

5.2. Amennyiben a Felek a 3.2. pontban foglaltak szerint akként állapodnak meg, hogy a Forgalmazó a Termék beszerelését, beüzemelését is elvégzi, e tevékenység elvégzésének ellenértékéről a Forgalmazó külön számlát állít ki.

5.3. A számla a Termék leszállítását megelőzően kerül kibocsátásra. Előleg-fizetési kötelezettség esetén az előleg-számlát a Forgalmazó a Megrendelés-visszaigazolással egyidejűleg állítja ki és küldi meg a Megrendelő részére. A Termék beszerelését, beüzemelését is magában foglaló szerződés esetén az ennek díját tartalmazó külön számla kiállítására a beszerelést, beüzemelést követően kerül sor.

5.4. Szervizszolgáltatás esetén az ennek díját tartalmazó számla kiállítására a Szervizszolgáltatás teljesítését követően kerül sor.

5.5. A Felek eltérő megállapodása hiányában az alábbi fizetési feltételek

alkalmazandók:

5.5.1.   Előleg-fizetési kötelezettség esetében a Megrendelő az előleg teljes összegét az előleg-számlában foglalt fizetési határidőben, de legkésőbb a Megrendelés-visszaigazolás időpontjától számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni.

Az ár – beszerelés, beüzemelés díja nélkül számított – fennmaradó részének megtérítésére a Megrendelő a kiállított számla ellenében, a Termék leszállításáig köteles.

5.5.2.   Előleg-fizetési kötelezettség hiányában a Megrendelő az ár – beszerelés, beüzemelés díja nélkül számított – teljes összegét a kiállított számla ellenében, a Termék leszállításáig köteles megfizetni.

5.5.3.   A beszerelést, beüzemelést is magában foglaló szerződés esetében a Megrendelő a beszerelés, beüzemelés díját az erről szóló számlában foglalt fizetési határidőben köteles megfizetni.

5.5.4.   Szervizszolgáltatásra vonatkozó szerződés esetében a Megrendelő a Szervizszolgáltatás díját az erről szóló számlában foglalt fizetési határidőben köteles megfizetni.

5.6. Amennyiben a Megrendelő a szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének a Forgalmazó írásbeli felszólításában foglalt póthatáridőben sem tesz eleget, a póthatáridő lejártát követő naptól késedelmi kötbért köteles fizetni a Forgalmazó részére az alábbiak szerint:

5.6.1.   A Termék leszállítását követően kiállított, 5.1. pontban foglalt díjakat tartalmazó számla késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke naponta a Termék nettó vételára 0,07 %-ának megfelelő összeg, amely azonban nem lehet több mint a Termék nettó vételárának 5 %-a.

5.6.2.   Az 5.2. pontban foglalt, szerelési munkálatok ellenértékét tartalmazó számla késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke naponta a szerelési munkálatok ellenértéke 0,07%-ának megfelelő összeg, amely azonban nem lehet több mint a szerelési munkálatok ellenértékének 5 %-a.

Az 5.4. pontban foglalt, Szervizszolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke naponta a szervizszolgáltatási munkálatok ellenértéke 0,07%-ának megfelelő összeg, amely azonban nem lehet több mint a szervizszolgáltatási munkálatok ellenértékének 5 %-a.

6.  SZÁLLÍTÁS, KOCKÁZAT, TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁS

6.1. A Megrendelő elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a Forgalmazó a Termék árának és járulékainak teljes kiegyenlítéséig fenntartja, abban az esetben is, ha a fizetési határidő valamely okból meghosszabbításra kerül. A Megrendelő a Termék árának kiegyenlítéséig a Terméket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti, és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartására vonatkozó jog gyakorlása nem zárja ki a Forgalmazó egyéb követeléseinek érvényesítését.

6.2. A Termék tulajdonjoga a Termékért fizetendő ellenszolgáltatás teljes összegének Forgalmazó – számlában rögzített – bankszámláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a Termék ellenértékét csak részben egyenlíti ki, a Megrendelő ez esetben a Termék tulajdonjogát részben sem szerzi meg. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt Megrendelő a Terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, valamint nem adhatja harmadik személy használatába. A tulajdonjog fenntartására vonatkozó jog gyakorlása nem zárja ki a Forgalmazó egyéb követeléseinek érvényesítését.

6.3. A Megrendelő a kárveszélyt a Termék szerződés feltételei szerinti leszállításának időpontjától viseli. Amennyiben a Megrendelő, vagy az általa átvételre feljogosított személy a Terméket a megjelölt napon történő leszállítás alkalmával bármilyen okból nem veszi át, a Forgalmazó a Terméket visszaszállítja raktárába. A Forgalmazó ez esetben a Termék tárolásáról a Megrendelő költségére és kockázatára gondoskodik, naponta az át nem vett   Termék   nettó   vételára 0,05 %-ának megfelelő összegű tárolási díj ellenében, továbbá jogosult az ismételt szállítással keletkezett többletköltség Megrendelőre történő áthárítására. A jelen pontban foglalt esetben az átvétel elmaradása ellenére a kárveszély az eredeti, szerződés szerinti leszállítás napjával átszáll a Megrendelőre.

A Megrendelő 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó átvételi késedelme esetén a Forgalmazó jogosult a szerződéstől elállni, és a Termék tárolásával kapcsolatban felmerült költségein felül a Termék nettó vételára 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, valamint jogosult a teljes kárának Megrendelő általi megtérítésére. A Megrendelő által már megfizetett vételárnak a jelen pont szerinti kötbérrel és kártérítéssel csökkentett összegét a Forgalmazó a Megrendelő által megadott bankszámlára történő átutalással visszafizeti.

7.  KELLÉK- ÉS JOGSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

7.1.       A Forgalmazó szavatolja, hogy az általa értékesített Termék rendelkezik a szerződésben, termékleírásban, specifikációban meghatározott tulajdonságokkal, megfelel az érvényben lévő és hatályos, vonatkozó műszaki szabványoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, és rendeltetésszerű használatra alkalmas.

7.2.       A Megrendelőt illető kellék- és jogszavatosságra vonatkozóan a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak irányadóak, kivéve, ha a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik.

7.3.       A kellékszavatosság alapja a Termék minőségére vonatkozó, és a Megrendelő részére átadott termékleírás, specifikáció, vagy amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a hatályos, vonatkozó műszaki szabványok, jogszabályi és hatósági előírások alapján kell eldönteni, hogy fennáll-e hiányosság vagy sem. A gyártó vagy egyéb harmadik személy nyilvános kijelentéseiért (pl. reklámüzenetek) a Forgalmazó nem vállal felelősséget.

7.4.       A Megrendelő kötelezettsége, hogy a Megrendelő előzetesen megfelelően felmérje a megrendelt Termék jellemzőit, illetve a beszerelés technikai feltételeit, továbbá hogy a Terméket a leszállítás időpontjában átvegye. A Forgalmazó a Megrendelő jelen pontban foglalt kötelezettségeinek elmulasztásából származó hibákért nem szavatol.

7.5.       A megvásárolt Termék használatának megkezdése előtt a Megrendelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni, amelyet az adott körülmények között szükségesnek és megfelelőnek ítél. A Megrendelő felel a megvásárolt Termék más berendezésekkel való együttes használatának lehetséges következményeiért, valamint az érintett Termék más alkatrészekkel és működési eljárásokkal való kompatibilitására vonatkozó információk és dokumentumok beszerzéséért.

7.6.       A Megrendelő köteles az átvételkor késedelem nélkül megvizsgálni, hogy a leszállított Termék mennyiségileg megfelelő-e, a Termék külső csomagolása hibátlan-e, azon bármilyen külsérelmi nyom található-e. Ennek körében Megrendelő köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a szállítástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül a Forgalmazónak címzett írásbeli bejelentés útján jelezni a hibát, vagy hiányosságot; a határidő betartásához elegendő az értesítés határidőben történő elküldése. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja az előírás szerinti vizsgálatot és/vagy a hibákat/hiányosságokat nem közli, akkor a nem jelzett hibák, hiányosságok tekintetében az ebből eredő következményekért korlátlan felelősséggel tartozik.

7.7.       Amennyiben az átvételt követően a későbbiekben a kellékszavatossági határidőn belül hiba mutatkozik, arról a Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul írásban köteles tájékoztatni a Forgalmazót. Ebben az esetben is haladéktalannak minősül az értesítés, ha az észrevételt követő 8 (nyolc) naptári napon belül történik. A határidő betartásához elegendő az értesítés ezen időn belül történő elküldése.

7.8.       Ha a Forgalmazó a Megrendelő hibabejelentése alapján megbizonyosodik, hogy a leszállított Termék hibás vagy hiányos, akkor a Forgalmazó – a Megrendelő választása szerint – a kellékszavatosságból eredő kötelezettségeit a hiba megszüntetése – kijavítás – révén, vagy hibátlan Termék szállításával – csere – teljesíti.

7.9.       A Megrendelő köteles a Forgalmazó részére a kellékszavatosságból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges időt és lehetőséget megadni, így különösen a kifogásolt Terméket a hibabejelentésben megjelölt hibájának ellenőrzése céljából a Termékhez hozzáférést biztosítani. Csere esetén a Megrendelő köteles a hibás Terméket a törvényi rendelkezéseknek megfelelően hiánytalanul visszaadni a Forgalmazónak.

7.10.     A Forgalmazó köteles a kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére tekintettel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve elvégezni. Megfelelőnek és megtartottnak minősül a kijavításra vagy kicserélésre fennálló határidő, ha az azért húzódik el, mert olyan jellegű hibája van a Terméknek, amelynek kijavítása csak a külföldi gyártótól beszerzett alkatrész felhasználásával lehetséges, vagy a csereterméket külföldről kell megrendelni a gyártótól.

7.11.     Ha a Forgalmazónak eredetileg sem volt kötelessége a Termék beszerelése, akkor a kellékszavatosságból eredő kötelezettségek teljesítése nem tartalmazza sem a hibás Termék eltávolítását, sem az ismételt beszerelést.

7.12.     Amennyiben valóban hiba áll fenn a Termékben, akkor az ellenőrzés és a kellékszavatosságból eredő kötelezettségek teljesítése céljából szükséges költségeket, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítási, úti-, munka- és anyagköltségeket a Forgalmazó viseli. Amennyiben azonban a Forgalmazó általi ellenőrzés során kiderül, hogy a Termék nem hibás, ennélfogva a Megrendelő hiba megszüntetésére vonatkozó igénye alaptalan, akkor az ebből eredő összes költsége megtérítését jogosult követelni a Forgalmazó a Megrendelőtől.

7.13.     Jótállási határidőben a Megrendelő csak a jótállási jog elvesztésének jogkövetkezményével intézkedhet a hiba saját hatáskörben történő kijavításáról, vagy kijavíttatásáról.

7.14.     A Megrendelő a Termék vételárának arányos leszállítását követelheti, vagy a hibát a saját költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítást, vagy kicserélést megfelelő határidőn belül nem végezte el, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba esetén azonban nem illeti meg Megrendelőt az elállási jog. Elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Terméket a Forgalmazó részére visszaszolgáltatni.

7.15.     A Terméknek a kijavítással vagy kicseréléssel érintett részére, vagy abban az esetben, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

7.16.     A Forgalmazó szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező Terméken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozná, kizárná, illetőleg a használatot korlátozná (jogszavatosság).

7.17.     A kellék- és jogszavatosságból eredő igények általános elévülési ideje

az átvételtől számított 1 (egy) év.

7.18.     A Forgalmazó az általa értékesített és leszállított Termékre a leszállítástól számított 12 (tizenkettő) hónap jótállást vállal. Amennyiben a Felek közötti szerződés tartalmazza a Termék Forgalmazó vagy közreműködő általi beszerelését, beüzemelését, akkor a szerelési munkálatok teljesítésétől számított 12 (tizenkettő) hónap, de legfeljebb a leszállítástól számított 13 (tizenhárom) hónap jótállást vállal a Forgalmazó a szerelés vonatkozásában.

7.19.     A jótállás érvényesítéséhez a Megrendelő a Termék hibáját haladéktalanul, de legkésőbb a felismeréstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles – a vásárlásra vonatkozó számla, vagy a Termékre vonatkozó átvételi elismervény csatolásával együtt – jelezni a Forgalmazónak címzett írásbeli bejelentés útján. A bejelentésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét, címét, elérhetőségét, a meghibásodott Termék pontos típusát és gyári számát, a jótállás kezdő dátumát, továbbá a hiba rövid leírását. Ennek elmulasztása esetén a jótállási igényérvényesítésre és elszámolásra nincs lehetőség.

7.20.     A Forgalmazó által vállalt jótállás kizárólag a hibás Termék kijavítására, vagy kicserélésére, valamint az új Terméknek a Forgalmazó által a Megrendelő részére történő díjmentes kiszállítására és beszerelésére terjed ki, minden egyéb szerződéses vagy jogszabályi jótállási igény kizárásával. Ennek megfelelően a jelen pontban meghatározottak jelentik a Forgalmazó által kiszállított Termék, illetve teljesített szerelési munkálatok tekintetében biztosított jótállási igények teljességét.

7.21.     Az esetlegesen meghibásodott Termék javításáról a Forgalmazó, illetve a szerelést, beüzemelést végző közreműködője köteles gondoskodni. A Forgalmazó köteles a Terméket beüzemelő közreműködőjével kötött megállapodásába a jelen bekezdés szerinti javítási kötelezettséget belefoglalni, ennek elmaradása esetén, a Forgalmazó felelős a javítások elvégzéséért.

7.22.     A Forgalmazót terhelő jótállás kizárólag a Forgalmazó által Magyarország területén belül értékesített és kiszállított új Termékre és alkatrészekre vonatkozik.

7.23.     A Forgalmazó jótállási kötelezettségeinek mielőbbi teljesítése érdekében fenntartja a jogot, hogy hasonló és a célnak megfelelő cserealkatrészeket biztosítson a Megrendelőnek. A Forgalmazó által a jótállás keretében kicserélt hibás alkatrészek a Forgalmazó tulajdonában maradnak.

7.24.     A Forgalmazó kizárólag azokért a hibákért vállal jótállást, amelyek a

7.18. pont szerinti jótállási határidő letelte előtt keletkeztek, és a Megrendelő emiatt kifogását a jótállási határidőn belül bejelentette. Erre tekintettel a jelen szerződéses jótállás keretében kicserélt hibás alkatrészek tekintetében nem kezdődik újból, illetve nem hosszabbodik meg a jótállási határidő.

7.25.     A jótállás megszűnik, ha a Megrendelő a Terméket nem rendeltetésszerűen használja, illetve nem követi a Forgalmazó vagy a beszerelést, beüzemelést végző közreműködője üzemeltetési és karbantartási utasításait, a Terméket megváltoztatja, Termékben alkatrészeket cserél, vagy olyan anyagokat használ, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak.

7.26.     A jelen szerződéses jótállás semmi esetben sem terjed ki az alábbi

esetekre:

a)  túlzott mértékű használatból, rendes elhasználódásból vagy a Termék Megrendelő vagy bármely harmadik személy általi nem megfelelő tárolásából eredő károk és követelések;

b)  gyári szám nélkül vagy téves gyári számmal benyújtott, és felszólítás ellenére 5 (öt) munkanapon belül sem korrigált vagy kiegészített jótállási hibabejelentés;

c)  jótállási határidőn túl bejelentett hiba;

d)  amennyiben a Termékről az üzembe helyezés során, vagy azt követően az azonosítókat tartalmazó címké(ke)t eltávolították, vagy azokon olyan sérülés keletkezett, ami bizonytalanná teszi az egyértelmű azonosítást;

e)  a Forgalmazón és közreműködőjén kívüli harmadik személy által biztosított más berendezések, alkatrészek által a Termékben okozott kár.

7.27.     A jelen szerződéses jótállásra hivatkozással nem indokolható a Megrendelő késedelmes fizetése, nemfizetés esetén pedig a jótállás minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

7.28.     Megrendelő a jótállási igény vonatkozásában kizárólag Forgalmazó részére tett jótállásra vonatkozó hibabejelentést és a Forgalmazó kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulását követően küldheti vissza javítás vagy csere céljából a hibás Terméket a Forgalmazó részére. Ezen rendelkezés megsértése esetén a Termék raktárba való szállításával, a raktárban való tárolásával, és az esetleges későbbi újbóli kiszállításával kapcsolatos költségeket a Megrendelő viseli.

8.  FELELŐSSÉG, VIS MAIOR

8.1. A Megrendelés leadásával a Megrendelő egyszersmind elismeri, hogy a Forgalmazó a Termék megfelelőségének értékeléséhez, valamint a Termék karbantartására vonatkozó információkat, illetve a Termék meghibásodásának elkerülését szolgáló óvintézkedések megtételéhez szükséges információkat a rendelkezésére bocsátotta. A Forgalmazó semmilyen esetben sem felel a Megrendelő által a Forgalmazó rendelkezésére bocsátott valótlan információk miatt felmerülő károkért, továbbá ezen információk releváns vagy pontos mivoltának ellenőrzéséért.

8.2. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekből másképp nem következik, Forgalmazó kártérítési felelőssége, bármilyen jogcímen kizárólag a Forgalmazó felróható károkozó magatartása esetén áll fenn és ezen túlmenően is az ÁSZF-nek megfelelően korlátozott. Ha Forgalmazó munkavállalója a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben Megrendelőnek kárt okoz, Megrendelővel szemben a Forgalmazó tartozik kártérítési felelősséggel. A közreműködőre vonatkozó felelősség szabályaira szintén jelen pont rendelkezései az irányadóak.

8.3. A Forgalmazó kártérítési kötelezettsége azonban nem terjed ki a Megrendelő termelés kiesésből, használat kiesésből, bevétel elmaradásból, tényleges vagy várt haszon elvesztéséből, üzletvesztésből, cégérték-vesztésből, hírnévromlásból, a várt megtakarítások elvesztéséből, az adatok elvesztéséből, azok sérüléséből vagy megsemmisüléséből eredő, ill. a Megrendelő termelés csökkenésével/leállásával, valamint egyéb közvetett és következményi kárának megtérítésére, kivéve, ha az a Forgalmazó szándékos magatartása miatt merült fel, vagy egészségkárosodást, személyi sérülést vagy halálesetet eredményezett.

8.4. A termékfelelősségre a Ptk.-ban foglalt szabályok alkalmazandóak.

8.5. A Forgalmazó a szerződésszegéssel okozott közvetlen károkért legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték erejéig felel. Forgalmazó felelőssége korlátlan a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért. Forgalmazó a kártérítési igényekért való helytállás vonatkozásában rendelkezik felelősségbiztosítással.

8.6. A Forgalmazó nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére.

8.7. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, hadi állapot, sztrájk, járványhelyzet, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, terrorveszély-helyzet, ipari szerencsétlenség, szállítóeszközök akadályoztatása, embargó, kormányzati vagy jogi korlátozások, távközlési eszközök működési zavara – beleértve a távközlési szolgáltatók hálózatait is – stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik fél kérésére a vis maior tényről az érintett fél köteles megfelelő igazolást bemutatni. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Bármelyik felet érintő vis maior esetén a Felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a vis maior jellegétől függően egyetértésben döntsenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés megszüntetéséről. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 (harminc) naptári napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződéstől írásban elállni minden hátrányos jogkövetkezmény – így különösen kötbér vagy kártérítési kötelezettség – nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A szerződéstől való elállás előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 (tíz) munkanapon belül nem vezet eredményre, megnyílik a szerződéstől való elállás lehetősége. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

9.  SZELLEMI TULAJDONJOG, TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG, ADATKEZELÉS

 

9.1. Az Árajánlat és bármely más a Felek közötti szerződéskötési folyamathoz, illetve a Felek között létrejött szerződéshez kapcsolódóan Forgalmazó által készített és a Megrendelő részére átadott dokumentum a Forgalmazó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Ezen dokumentumokat a Megrendelő csak a Forgalmazó előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Amennyiben a Felek között nem jön létre szerződés, vagy a Felek közötti szerződés megszűnik, úgy a Forgalmazó kérésére a Megrendelő köteles a dokumentumokat hiánytalanul és haladéktalanul visszaszolgáltatni. A dokumentumok a Forgalmazó által a teljesítéshez igénybe vett közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetők. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegéséért a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik.

9.2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Árajánlat, a Megrendelés és a közöttük létrejött szerződés tartalmát, valamint a közöttük létrejött jogviszony alatt általuk megismert, a másik félre vonatkozó üzleti titkot, a másik fél saját vagy a másik fél felhasználásában álló know-how-t (védett ismeretet), illetve az e körbe kifejezetten nem tartozó minden egyéb, a másik félre vonatkozó adatot, információt, tényt, körülményt (a továbbiakban: Bizalmas Információ) bizalmasan kezelik. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Bizalmas Információkat nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal semmilyen módon nem élnek vissza, és azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében, a szükséges mértékben és módon használják fel. Nem minősülnek harmadik személynek a teljesítésbe jogszerűen bevont közreműködők. A jelen pontban foglalt kötelezettség a Feleket a szerződés megszűnésétől függetlenül, időbeli korlátozás nélkül terheli.

9.3. A Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy a Forgalmazó a Megrendelővel kapcsolatos szerződéses jogviszonyra, üzleti kapcsolatra referenciaként hivatkozzon.

9.4. A Felek az együttműködésük során tudomásukra jutó személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak betartásával kezelik. A Forgalmazó általi adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó https://artofair.hu honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

9.5. A Megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a Forgalmazó Adatkezelési tájékoztatóját megismerte és annak tartalmát kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárul az együttműködés során szükségszerűen rendelkezésre bocsátandó személyes adatok Forgalmazó általi kezeléséhez.

10.VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1.  A jelen ÁSZF-fel és a Felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozat, illetve értesítés – különösen a szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat – csak írásban tehető meg érvényesen. A nyilatkozatot (értesítést) hatályosan a másik félnek kézbesíteni személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), futárszolgálat útján, postai úton ajánlott, vagy tértivevényes ajánlott küldeményként lehet. Az átvétel időpontja az átvételi elismervényen, a futárszolgálat átvevő ívén, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Átvettnek tekintendő – a feladást követő 5. napon – a nyilatkozat akkor is, ha a címzettnek ténylegesen átadásra azért nem kerülhetett, mert a címzett a nyilatkozat átvételét megtagadta vagy a számára postán megküldött iratot nem kereste, nem vette át, illetve a jelen szerződésben rögzített értesítési címéről a másik fél előzetes értesítése nélkül elköltözött. Felek írásbeli értesítésként elfogadják – a szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat vonatkozásában is – a Felek által megadott e-mail címekre küldött írásbeli nyilatkozatot, értesítést is, illetve egyéb kérdésekben az e- mail útján történő egyeztetést.

10.2.  A Felek a kötelesek egymással együttműködni a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és az esetleges megszüntetése során is, továbbá kötelesek tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

10.3.  A Felek a jelen ÁSZF-ből és az alkalmazásával létesített szerződéses kapcsolatból, valamint a Felek által kötött egyéb megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, peren kívül kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a szerződésből eredő jogvita elbírálására a Forgalmazó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

10.4.  A jelen ÁSZF, az Árajánlat, valamint a Felek által kötött szerződések, megállapodások értelmezésére a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadók.

10.5.  A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét.